Januar 2028 1 Sa Neujahr [52] - - -
Januar 2028 2 So - - -
Januar 2028 3 Mo [1] - - -
Januar 2028 4 Di - - -
Januar 2028 5 Mi - - -
Januar 2028 6 Do - - -
Januar 2028 7 Fr - - -
Januar 2028 8 Sa - - -
Januar 2028 9 So - - -
Januar 2028 10 Mo [2] - - -
Januar 2028 11 Di - - -
Januar 2028 12 Mi - - -
Januar 2028 13 Do - - -
Januar 2028 14 Fr - - -
Januar 2028 15 Sa - - -
Januar 2028 16 So - - -
Januar 2028 17 Mo [3] - - -
Januar 2028 18 Di - - -
Januar 2028 19 Mi - - -
Januar 2028 20 Do - - -
Januar 2028 21 Fr - - -
Januar 2028 22 Sa - - -
Januar 2028 23 So - - -
Januar 2028 24 Mo [4] - - -
Januar 2028 25 Di - - -
Januar 2028 26 Mi - - -
Januar 2028 27 Do - - -
Januar 2028 28 Fr - - -
Januar 2028 29 Sa - - -
Januar 2028 30 So - - -
Januar 2028 31 Mo [5] - - -
Februar 2028 1 Di - - -
Februar 2028 2 Mi - - -
Februar 2028 3 Do - - -
Februar 2028 4 Fr - - -
Februar 2028 5 Sa - - -
Februar 2028 6 So - - -
Februar 2028 7 Mo [6] - - -
Februar 2028 8 Di - - -
Februar 2028 9 Mi - - -
Februar 2028 10 Do - - -
Februar 2028 11 Fr - - -
Februar 2028 12 Sa - - -
Februar 2028 13 So - - -
Februar 2028 14 Mo [7] - - -
Februar 2028 15 Di - - -
Februar 2028 16 Mi - - -
Februar 2028 17 Do - - -
Februar 2028 18 Fr - - -
Februar 2028 19 Sa - - -
Februar 2028 20 So - - -
Februar 2028 21 Mo [8] - - -
Februar 2028 22 Di - - -
Februar 2028 23 Mi - - -
Februar 2028 24 Do - - -
Februar 2028 25 Fr - - -
Februar 2028 26 Sa - - -
Februar 2028 27 So - - -
Februar 2028 28 Mo [9] - - -
Februar 2028 29 Di - - -
März 2028 1 Mi - - -
März 2028 2 Do - - -
März 2028 3 Fr - - -
März 2028 4 Sa - - -
März 2028 5 So - - -
März 2028 6 Mo [10] - - -
März 2028 7 Di - - -
März 2028 8 Mi - - -
März 2028 9 Do - - -
März 2028 10 Fr - - -
März 2028 11 Sa - - -
März 2028 12 So - - -
März 2028 13 Mo [11] - - -
März 2028 14 Di - - -
März 2028 15 Mi - - -
März 2028 16 Do - - -
März 2028 17 Fr - - -
März 2028 18 Sa - - -
März 2028 19 So - - -
März 2028 20 Mo [12] - - -
März 2028 21 Di - - -
März 2028 22 Mi - - -
März 2028 23 Do - - -
März 2028 24 Fr - - -
März 2028 25 Sa - - -
März 2028 26 So - - -
März 2028 27 Mo [13] - - -
März 2028 28 Di - - -
März 2028 29 Mi - - -
März 2028 30 Do - - -
April 2028 31 Fr - - -
April 2028 1 Sa - - -
April 2028 2 So - - -
April 2028 3 Mo [14] - - -
April 2028 4 Di - - -
April 2028 5 Mi - - -
April 2028 6 Do - - -
April 2028 7 Fr - - -
April 2028 8 Sa - - -
April 2028 9 So - - -
April 2028 10 Mo [15] - - -
April 2028 11 Di - - -
April 2028 12 Mi - - -
April 2028 13 Do - - -
April 2028 14 Fr Karfreitag - - -
April 2028 15 Sa - - -
April 2028 16 So Ostersonntag - - -
April 2028 17 Mo Ostermontag [16] - - -
April 2028 18 Di - - -
April 2028 19 Mi - - -
April 2028 20 Do - - -
April 2028 21 Fr - - -
April 2028 22 Sa - - -
April 2028 23 So - - -
April 2028 24 Mo [17] - - -
April 2028 25 Di - - -
April 2028 26 Mi - - -
April 2028 27 Do - - -
April 2028 28 Fr - - -
April 2028 29 Sa - - -
April 2028 30 So - - -
Mai 2028 1 Mo Maifeiertag [18] - - -
Mai 2028 2 Di - - -
Mai 2028 3 Mi - - -
Mai 2028 4 Do - - -
Mai 2028 5 Fr - - -
Mai 2028 6 Sa - - -
Mai 2028 7 So - - -
Mai 2028 8 Mo [19] - - -
Mai 2028 9 Di - - -
Mai 2028 10 Mi - - -
Mai 2028 11 Do - - -
Mai 2028 12 Fr - - -
Mai 2028 13 Sa - - -
Mai 2028 14 So - - -
Mai 2028 15 Mo [20] - - -
Mai 2028 16 Di - - -
Mai 2028 17 Mi - - -
Mai 2028 18 Do - - -
Mai 2028 19 Fr - - -
Mai 2028 20 Sa - - -
Mai 2028 21 So - - -
Mai 2028 22 Mo [21] - - -
Mai 2028 23 Di - - -
Mai 2028 24 Mi - - -
Mai 2028 25 Do Himmelfahrt - - -
Mai 2028 26 Fr - - -
Mai 2028 27 Sa - - -
Mai 2028 28 So - - -
Mai 2028 29 Mo [22] - - -
Mai 2028 30 Di - - -
Mai 2028 31 Mi - - -
Juni 2028 1 Do - - -
Juni 2028 2 Fr - - -
Juni 2028 3 Sa - - -
Juni 2028 4 So Pfingstsonntag - - -
Juni 2028 5 Mo Pfingstmontag [23] - - -
Juni 2028 6 Di - - -
Juni 2028 7 Mi - - -
Juni 2028 8 Do - - -
Juni 2028 9 Fr - - -
Juni 2028 10 Sa - - -
Juni 2028 11 So - - -
Juni 2028 12 Mo [24] - - -
Juni 2028 13 Di - - -
Juni 2028 14 Mi - - -
Juni 2028 15 Do Fronleichnam - - -
Juni 2028 16 Fr - - -
Juni 2028 17 Sa - - -
Juni 2028 18 So - - -
Juni 2028 19 Mo [25] - - -
Juni 2028 20 Di - - -
Juni 2028 21 Mi - - -
Juni 2028 22 Do - - -
Juni 2028 23 Fr - - -
Juni 2028 24 Sa - - -
Juni 2028 25 So - - -
Juni 2028 26 Mo [26] - - -
Juni 2028 27 Di - - -
Juni 2028 28 Mi - - -
Juni 2028 29 Do - - -
Juni 2028 30 Fr - - -
Juli 2028 1 Sa - - -
Juli 2028 2 So - - -
Juli 2028 3 Mo [27] - - -
Juli 2028 4 Di - - -
Juli 2028 5 Mi - - -
Juli 2028 6 Do - - -
Juli 2028 7 Fr - - -
Juli 2028 8 Sa - - -
Juli 2028 9 So - - -
Juli 2028 10 Mo [28] - - -
Juli 2028 11 Di - - -
Juli 2028 12 Mi - - -
Juli 2028 13 Do - - -
Juli 2028 14 Fr - - -
Juli 2028 15 Sa - - -
Juli 2028 16 So - - -
Juli 2028 17 Mo [29] - - -
Juli 2028 18 Di - - -
Juli 2028 19 Mi - - -
Juli 2028 20 Do - - -
Juli 2028 21 Fr - - -
Juli 2028 22 Sa - - -
Juli 2028 23 So - - -
Juli 2028 24 Mo [30] - - -
Juli 2028 25 Di - - -
Juli 2028 26 Mi - - -
Juli 2028 27 Do - - -
Juli 2028 28 Fr - - -
Juli 2028 29 Sa - - -
Juli 2028 30 So - - -
Juli 2028 31 Mo [31] - - -
August 2028 1 Di - - -
August 2028 2 Mi - - -
August 2028 3 Do - - -
August 2028 4 Fr - - -
August 2028 5 Sa - - -
August 2028 6 So - - -
August 2028 7 Mo [32] - - -
August 2028 8 Di - - -
August 2028 9 Mi - - -
August 2028 10 Do - - -
August 2028 11 Fr - - -
August 2028 12 Sa - - -
August 2028 13 So - - -
August 2028 14 Mo [33] - - -
August 2028 15 Di - - -
August 2028 16 Mi - - -
August 2028 17 Do - - -
August 2028 18 Fr - - -
August 2028 19 Sa - - -
August 2028 20 So - - -
August 2028 21 Mo [34] - - -
August 2028 22 Di - - -
August 2028 23 Mi - - -
August 2028 24 Do - - -
August 2028 25 Fr - - -
August 2028 26 Sa - - -
August 2028 27 So - - -
August 2028 28 Mo [35] - - -
August 2028 29 Di - - -
August 2028 30 Mi - - -
August 2028 31 Do - - -
September 2028 1 Fr - - -
September 2028 2 Sa - - -
September 2028 3 So - - -
September 2028 4 Mo [36] - - -
September 2028 5 Di - - -
September 2028 6 Mi - - -
September 2028 7 Do - - -
September 2028 8 Fr - - -
September 2028 9 Sa - - -
September 2028 10 So - - -
September 2028 11 Mo [37] - - -
September 2028 12 Di - - -
September 2028 13 Mi - - -
September 2028 14 Do - - -
September 2028 15 Fr - - -
September 2028 16 Sa - - -
September 2028 17 So - - -
September 2028 18 Mo [38] - - -
September 2028 19 Di - - -
September 2028 20 Mi - - -
September 2028 21 Do - - -
September 2028 22 Fr - - -
September 2028 23 Sa - - -
September 2028 24 So - - -
September 2028 25 Mo [39] - - -
September 2028 26 Di - - -
September 2028 27 Mi - - -
September 2028 28 Do - - -
September 2028 29 Fr - - -
September 2028 30 Sa - - -
Oktober 2028 1 So - - -
Oktober 2028 2 Mo [40] - - -
Oktober 2028 3 Di Tag der Deutschen Einheit - - -
Oktober 2028 4 Mi - - -
Oktober 2028 5 Do - - -
Oktober 2028 6 Fr - - -
Oktober 2028 7 Sa - - -
Oktober 2028 8 So - - -
Oktober 2028 9 Mo [41] - - -
Oktober 2028 10 Di - - -
Oktober 2028 11 Mi - - -
Oktober 2028 12 Do - - -
Oktober 2028 13 Fr - - -
Oktober 2028 14 Sa - - -
Oktober 2028 15 So - - -
Oktober 2028 16 Mo [42] - - -
Oktober 2028 17 Di - - -
Oktober 2028 18 Mi - - -
Oktober 2028 19 Do - - -
Oktober 2028 20 Fr - - -
Oktober 2028 21 Sa - - -
Oktober 2028 22 So - - -
Oktober 2028 23 Mo [43] - - -
Oktober 2028 24 Di - - -
Oktober 2028 25 Mi - - -
Oktober 2028 26 Do - - -
Oktober 2028 27 Fr - - -
Oktober 2028 28 Sa - - -
Oktober 2028 29 So - - -
Oktober 2028 30 Mo [44] - - -
Oktober 2028 31 Di - - -
November 2028 1 Mi Allerheiligen - - -
November 2028 2 Do - - -
November 2028 3 Fr - - -
November 2028 4 Sa - - -
November 2028 5 So - - -
November 2028 6 Mo [45] - - -
November 2028 7 Di - - -
November 2028 8 Mi - - -
November 2028 9 Do - - -
November 2028 10 Fr - - -
November 2028 11 Sa - - -
November 2028 12 So - - -
November 2028 13 Mo [46] - - -
November 2028 14 Di - - -
November 2028 15 Mi - - -
November 2028 16 Do - - -
November 2028 17 Fr - - -
November 2028 18 Sa - - -
November 2028 19 So - - -
November 2028 20 Mo [47] - - -
November 2028 21 Di - - -
November 2028 22 Mi - - -
November 2028 23 Do - - -
November 2028 24 Fr - - -
November 2028 25 Sa - - -
November 2028 26 So - - -
November 2028 27 Mo [48] - - -
November 2028 28 Di - - -
November 2028 29 Mi - - -
November 2028 30 Do - - -
Dezember 2028 1 Fr - - -
Dezember 2028 2 Sa - - -
Dezember 2028 3 So - - -
Dezember 2028 4 Mo [49] - - -
Dezember 2028 5 Di - - -
Dezember 2028 6 Mi - - -
Dezember 2028 7 Do - - -
Dezember 2028 8 Fr - - -
Dezember 2028 9 Sa - - -
Dezember 2028 10 So - - -
Dezember 2028 11 Mo [50] - - -
Dezember 2028 12 Di - - -
Dezember 2028 13 Mi - - -
Dezember 2028 14 Do - - -
Dezember 2028 15 Fr - - -
Dezember 2028 16 Sa - - -
Dezember 2028 17 So - - -
Dezember 2028 18 Mo [51] - - -
Dezember 2028 19 Di - - -
Dezember 2028 20 Mi - - -
Dezember 2028 21 Do - - -
Dezember 2028 22 Fr - - -
Dezember 2028 23 Sa - - -
Dezember 2028 24 So - - -
Dezember 2028 25 Mo 1. Weihnachtstag [52] - - -
Dezember 2028 26 Di 2. Weihnachtstag - - -
Dezember 2028 27 Mi - - -
Dezember 2028 28 Do - - -
Dezember 2028 29 Fr - - -
Dezember 2028 30 Sa - - -
Dezember 2028 31 So - - -
2029