Januar 2027 1 Fr Neujahr [53] - - -
Januar 2027 2 Sa - - -
Januar 2027 3 So - - -
Januar 2027 4 Mo [1] - - -
Januar 2027 5 Di - - -
Januar 2027 6 Mi - - -
Januar 2027 7 Do - - -
Januar 2027 8 Fr - - -
Januar 2027 9 Sa - - -
Januar 2027 10 So - - -
Januar 2027 11 Mo [2] - - -
Januar 2027 12 Di - - -
Januar 2027 13 Mi - - -
Januar 2027 14 Do - - -
Januar 2027 15 Fr - - -
Januar 2027 16 Sa - - -
Januar 2027 17 So - - -
Januar 2027 18 Mo [3] - - -
Januar 2027 19 Di - - -
Januar 2027 20 Mi - - -
Januar 2027 21 Do - - -
Januar 2027 22 Fr - - -
Januar 2027 23 Sa - - -
Januar 2027 24 So - - -
Januar 2027 25 Mo [4] - - -
Januar 2027 26 Di - - -
Januar 2027 27 Mi - - -
Januar 2027 28 Do - - -
Januar 2027 29 Fr - - -
Januar 2027 30 Sa - - -
Januar 2027 31 So - - -
Februar 2027 1 Mo [5] - - -
Februar 2027 2 Di - - -
Februar 2027 3 Mi - - -
Februar 2027 4 Do - - -
Februar 2027 5 Fr - - -
Februar 2027 6 Sa - - -
Februar 2027 7 So - - -
Februar 2027 8 Mo [6] - - -
Februar 2027 9 Di - - -
Februar 2027 10 Mi - - -
Februar 2027 11 Do - - -
Februar 2027 12 Fr - - -
Februar 2027 13 Sa - - -
Februar 2027 14 So - - -
Februar 2027 15 Mo [7] - - -
Februar 2027 16 Di - - -
Februar 2027 17 Mi - - -
Februar 2027 18 Do - - -
Februar 2027 19 Fr - - -
Februar 2027 20 Sa - - -
Februar 2027 21 So - - -
Februar 2027 22 Mo [8] - - -
Februar 2027 23 Di - - -
Februar 2027 24 Mi - - -
Februar 2027 25 Do - - -
Februar 2027 26 Fr - - -
Februar 2027 27 Sa - - -
Februar 2027 28 So - - -
März 2027 1 Mo [9] - - -
März 2027 2 Di - - -
März 2027 3 Mi - - -
März 2027 4 Do - - -
März 2027 5 Fr - - -
März 2027 6 Sa - - -
März 2027 7 So - - -
März 2027 8 Mo [10] - - -
März 2027 9 Di - - -
März 2027 10 Mi - - -
März 2027 11 Do - - -
März 2027 12 Fr - - -
März 2027 13 Sa - - -
März 2027 14 So - - -
März 2027 15 Mo [11] - - -
März 2027 16 Di - - -
März 2027 17 Mi - - -
März 2027 18 Do - - -
März 2027 19 Fr - - -
März 2027 20 Sa - - -
März 2027 21 So - - -
März 2027 22 Mo [12] - - -
März 2027 23 Di - - -
März 2027 24 Mi - - -
März 2027 25 Do - - -
März 2027 26 Fr Karfreitag - - -
März 2027 27 Sa - - -
März 2027 28 So Ostersonntag - - -
März 2027 29 Mo Ostermontag [13] - - -
März 2027 30 Di - - -
April 2027 31 Mi - - -
April 2027 1 Do - - -
April 2027 2 Fr - - -
April 2027 3 Sa - - -
April 2027 4 So - - -
April 2027 5 Mo [14] - - -
April 2027 6 Di - - -
April 2027 7 Mi - - -
April 2027 8 Do - - -
April 2027 9 Fr - - -
April 2027 10 Sa - - -
April 2027 11 So - - -
April 2027 12 Mo [15] - - -
April 2027 13 Di - - -
April 2027 14 Mi - - -
April 2027 15 Do - - -
April 2027 16 Fr - - -
April 2027 17 Sa - - -
April 2027 18 So - - -
April 2027 19 Mo [16] - - -
April 2027 20 Di - - -
April 2027 21 Mi - - -
April 2027 22 Do - - -
April 2027 23 Fr - - -
April 2027 24 Sa - - -
April 2027 25 So - - -
April 2027 26 Mo [17] - - -
April 2027 27 Di - - -
April 2027 28 Mi - - -
April 2027 29 Do - - -
April 2027 30 Fr - - -
Mai 2027 1 Sa Maifeiertag - - -
Mai 2027 2 So - - -
Mai 2027 3 Mo [18] - - -
Mai 2027 4 Di - - -
Mai 2027 5 Mi - - -
Mai 2027 6 Do Himmelfahrt - - -
Mai 2027 7 Fr - - -
Mai 2027 8 Sa - - -
Mai 2027 9 So - - -
Mai 2027 10 Mo [19] - - -
Mai 2027 11 Di - - -
Mai 2027 12 Mi - - -
Mai 2027 13 Do - - -
Mai 2027 14 Fr - - -
Mai 2027 15 Sa - - -
Mai 2027 16 So Pfingstsonntag - - -
Mai 2027 17 Mo Pfingstmontag [20] - - -
Mai 2027 18 Di - - -
Mai 2027 19 Mi - - -
Mai 2027 20 Do - - -
Mai 2027 21 Fr - - -
Mai 2027 22 Sa - - -
Mai 2027 23 So - - -
Mai 2027 24 Mo [21] - - -
Mai 2027 25 Di - - -
Mai 2027 26 Mi - - -
Mai 2027 27 Do Fronleichnam - - -
Mai 2027 28 Fr - - -
Mai 2027 29 Sa - - -
Mai 2027 30 So - - -
Mai 2027 31 Mo [22] - - -
Juni 2027 1 Di - - -
Juni 2027 2 Mi - - -
Juni 2027 3 Do - - -
Juni 2027 4 Fr - - -
Juni 2027 5 Sa - - -
Juni 2027 6 So - - -
Juni 2027 7 Mo [23] - - -
Juni 2027 8 Di - - -
Juni 2027 9 Mi - - -
Juni 2027 10 Do - - -
Juni 2027 11 Fr - - -
Juni 2027 12 Sa - - -
Juni 2027 13 So - - -
Juni 2027 14 Mo [24] - - -
Juni 2027 15 Di - - -
Juni 2027 16 Mi - - -
Juni 2027 17 Do - - -
Juni 2027 18 Fr - - -
Juni 2027 19 Sa - - -
Juni 2027 20 So - - -
Juni 2027 21 Mo [25] - - -
Juni 2027 22 Di - - -
Juni 2027 23 Mi - - -
Juni 2027 24 Do - - -
Juni 2027 25 Fr - - -
Juni 2027 26 Sa - - -
Juni 2027 27 So - - -
Juni 2027 28 Mo [26] - - -
Juni 2027 29 Di - - -
Juni 2027 30 Mi - - -
Juli 2027 1 Do - - -
Juli 2027 2 Fr - - -
Juli 2027 3 Sa - - -
Juli 2027 4 So - - -
Juli 2027 5 Mo [27] - - -
Juli 2027 6 Di - - -
Juli 2027 7 Mi - - -
Juli 2027 8 Do - - -
Juli 2027 9 Fr - - -
Juli 2027 10 Sa - - -
Juli 2027 11 So - - -
Juli 2027 12 Mo [28] - - -
Juli 2027 13 Di - - -
Juli 2027 14 Mi - - -
Juli 2027 15 Do - - -
Juli 2027 16 Fr - - -
Juli 2027 17 Sa - - -
Juli 2027 18 So - - -
Juli 2027 19 Mo [29] - - -
Juli 2027 20 Di - - -
Juli 2027 21 Mi - - -
Juli 2027 22 Do - - -
Juli 2027 23 Fr - - -
Juli 2027 24 Sa - - -
Juli 2027 25 So - - -
Juli 2027 26 Mo [30] - - -
Juli 2027 27 Di - - -
Juli 2027 28 Mi - - -
Juli 2027 29 Do - - -
Juli 2027 30 Fr - - -
Juli 2027 31 Sa - - -
August 2027 1 So - - -
August 2027 2 Mo [31] - - -
August 2027 3 Di - - -
August 2027 4 Mi - - -
August 2027 5 Do - - -
August 2027 6 Fr - - -
August 2027 7 Sa - - -
August 2027 8 So - - -
August 2027 9 Mo [32] - - -
August 2027 10 Di - - -
August 2027 11 Mi - - -
August 2027 12 Do - - -
August 2027 13 Fr - - -
August 2027 14 Sa - - -
August 2027 15 So - - -
August 2027 16 Mo [33] - - -
August 2027 17 Di - - -
August 2027 18 Mi - - -
August 2027 19 Do - - -
August 2027 20 Fr - - -
August 2027 21 Sa - - -
August 2027 22 So - - -
August 2027 23 Mo [34] - - -
August 2027 24 Di - - -
August 2027 25 Mi - - -
August 2027 26 Do - - -
August 2027 27 Fr - - -
August 2027 28 Sa - - -
August 2027 29 So - - -
August 2027 30 Mo [35] - - -
August 2027 31 Di - - -
September 2027 1 Mi - - -
September 2027 2 Do - - -
September 2027 3 Fr - - -
September 2027 4 Sa - - -
September 2027 5 So - - -
September 2027 6 Mo [36] - - -
September 2027 7 Di - - -
September 2027 8 Mi - - -
September 2027 9 Do - - -
September 2027 10 Fr - - -
September 2027 11 Sa - - -
September 2027 12 So - - -
September 2027 13 Mo [37] - - -
September 2027 14 Di - - -
September 2027 15 Mi - - -
September 2027 16 Do - - -
September 2027 17 Fr - - -
September 2027 18 Sa - - -
September 2027 19 So - - -
September 2027 20 Mo [38] - - -
September 2027 21 Di - - -
September 2027 22 Mi - - -
September 2027 23 Do - - -
September 2027 24 Fr - - -
September 2027 25 Sa - - -
September 2027 26 So - - -
September 2027 27 Mo [39] - - -
September 2027 28 Di - - -
September 2027 29 Mi - - -
September 2027 30 Do - - -
Oktober 2027 1 Fr - - -
Oktober 2027 2 Sa - - -
Oktober 2027 3 So Tag der Deutschen Einheit - - -
Oktober 2027 4 Mo [40] - - -
Oktober 2027 5 Di - - -
Oktober 2027 6 Mi - - -
Oktober 2027 7 Do - - -
Oktober 2027 8 Fr - - -
Oktober 2027 9 Sa - - -
Oktober 2027 10 So - - -
Oktober 2027 11 Mo [41] - - -
Oktober 2027 12 Di - - -
Oktober 2027 13 Mi - - -
Oktober 2027 14 Do - - -
Oktober 2027 15 Fr - - -
Oktober 2027 16 Sa - - -
Oktober 2027 17 So - - -
Oktober 2027 18 Mo [42] - - -
Oktober 2027 19 Di - - -
Oktober 2027 20 Mi - - -
Oktober 2027 21 Do - - -
Oktober 2027 22 Fr - - -
Oktober 2027 23 Sa - - -
Oktober 2027 24 So - - -
Oktober 2027 25 Mo [43] - - -
Oktober 2027 26 Di - - -
Oktober 2027 27 Mi - - -
Oktober 2027 28 Do - - -
Oktober 2027 29 Fr - - -
Oktober 2027 30 Sa - - -
Oktober 2027 31 So - - -
November 2027 1 Mo Allerheiligen [44] - - -
November 2027 2 Di - - -
November 2027 3 Mi - - -
November 2027 4 Do - - -
November 2027 5 Fr - - -
November 2027 6 Sa - - -
November 2027 7 So - - -
November 2027 8 Mo [45] - - -
November 2027 9 Di - - -
November 2027 10 Mi - - -
November 2027 11 Do - - -
November 2027 12 Fr - - -
November 2027 13 Sa - - -
November 2027 14 So - - -
November 2027 15 Mo [46] - - -
November 2027 16 Di - - -
November 2027 17 Mi - - -
November 2027 18 Do - - -
November 2027 19 Fr - - -
November 2027 20 Sa - - -
November 2027 21 So - - -
November 2027 22 Mo [47] - - -
November 2027 23 Di - - -
November 2027 24 Mi - - -
November 2027 25 Do - - -
November 2027 26 Fr - - -
November 2027 27 Sa - - -
November 2027 28 So - - -
November 2027 29 Mo [48] - - -
November 2027 30 Di - - -
Dezember 2027 1 Mi - - -
Dezember 2027 2 Do - - -
Dezember 2027 3 Fr - - -
Dezember 2027 4 Sa - - -
Dezember 2027 5 So - - -
Dezember 2027 6 Mo [49] - - -
Dezember 2027 7 Di - - -
Dezember 2027 8 Mi - - -
Dezember 2027 9 Do - - -
Dezember 2027 10 Fr - - -
Dezember 2027 11 Sa - - -
Dezember 2027 12 So - - -
Dezember 2027 13 Mo [50] - - -
Dezember 2027 14 Di - - -
Dezember 2027 15 Mi - - -
Dezember 2027 16 Do - - -
Dezember 2027 17 Fr - - -
Dezember 2027 18 Sa - - -
Dezember 2027 19 So - - -
Dezember 2027 20 Mo [51] - - -
Dezember 2027 21 Di - - -
Dezember 2027 22 Mi - - -
Dezember 2027 23 Do - - -
Dezember 2027 24 Fr - - -
Dezember 2027 25 Sa 1. Weihnachtstag - - -
Dezember 2027 26 So 2. Weihnachtstag - - -
Dezember 2027 27 Mo [52] - - -
Dezember 2027 28 Di - - -
Dezember 2027 29 Mi - - -
Dezember 2027 30 Do - - -
Dezember 2027 31 Fr - - -
2028