Januar 2025 1 Mi Neujahr [1] - - -
Januar 2025 2 Do - - -
Januar 2025 3 Fr - - -
Januar 2025 4 Sa - - -
Januar 2025 5 So - - -
Januar 2025 6 Mo [2] - - -
Januar 2025 7 Di - - -
Januar 2025 8 Mi - - -
Januar 2025 9 Do - - -
Januar 2025 10 Fr - - -
Januar 2025 11 Sa - - -
Januar 2025 12 So - - -
Januar 2025 13 Mo [3] - - -
Januar 2025 14 Di - - -
Januar 2025 15 Mi - - -
Januar 2025 16 Do - - -
Januar 2025 17 Fr - - -
Januar 2025 18 Sa - - -
Januar 2025 19 So - - -
Januar 2025 20 Mo [4] - - -
Januar 2025 21 Di - - -
Januar 2025 22 Mi - - -
Januar 2025 23 Do - - -
Januar 2025 24 Fr - - -
Januar 2025 25 Sa - - -
Januar 2025 26 So - - -
Januar 2025 27 Mo [5] - - -
Januar 2025 28 Di - - -
Januar 2025 29 Mi - - -
Januar 2025 30 Do - - -
Januar 2025 31 Fr - - -
Februar 2025 1 Sa - - -
Februar 2025 2 So - - -
Februar 2025 3 Mo [6] - - -
Februar 2025 4 Di - - -
Februar 2025 5 Mi - - -
Februar 2025 6 Do - - -
Februar 2025 7 Fr - - -
Februar 2025 8 Sa - - -
Februar 2025 9 So - - -
Februar 2025 10 Mo [7] - - -
Februar 2025 11 Di - - -
Februar 2025 12 Mi - - -
Februar 2025 13 Do - - -
Februar 2025 14 Fr - - -
Februar 2025 15 Sa - - -
Februar 2025 16 So - - -
Februar 2025 17 Mo [8] - - -
Februar 2025 18 Di - - -
Februar 2025 19 Mi - - -
Februar 2025 20 Do - - -
Februar 2025 21 Fr - - -
Februar 2025 22 Sa - - -
Februar 2025 23 So - - -
Februar 2025 24 Mo [9] - - -
Februar 2025 25 Di - - -
Februar 2025 26 Mi - - -
Februar 2025 27 Do - - -
Februar 2025 28 Fr - - -
Februar 2025 - - - -
März 2025 1 Sa - - -
März 2025 2 So - - -
März 2025 3 Mo [10] - - -
März 2025 4 Di - - -
März 2025 5 Mi - - -
März 2025 6 Do - - -
März 2025 7 Fr - - -
März 2025 8 Sa - - -
März 2025 9 So - - -
März 2025 10 Mo [11] - - -
März 2025 11 Di - - -
März 2025 12 Mi - - -
März 2025 13 Do - - -
März 2025 14 Fr - - -
März 2025 15 Sa - - -
März 2025 16 So - - -
März 2025 17 Mo [12] - - -
März 2025 18 Di - - -
März 2025 19 Mi - - -
März 2025 20 Do - - -
März 2025 21 Fr - - -
März 2025 22 Sa - - -
März 2025 23 So - - -
März 2025 24 Mo [13] - - -
März 2025 25 Di - - -
März 2025 26 Mi - - -
März 2025 27 Do - - -
März 2025 28 Fr - - -
März 2025 29 Sa - - -
März 2025 30 So - - -
April 2025 31 Mo [14] - - -
April 2025 1 Di - - -
April 2025 2 Mi - - -
April 2025 3 Do - - -
April 2025 4 Fr - - -
April 2025 5 Sa - - -
April 2025 6 So - - -
April 2025 7 Mo [15] - - -
April 2025 8 Di - - -
April 2025 9 Mi - - -
April 2025 10 Do - - -
April 2025 11 Fr - - -
April 2025 12 Sa - - -
April 2025 13 So - - -
April 2025 14 Mo [16] - - -
April 2025 15 Di - - -
April 2025 16 Mi - - -
April 2025 17 Do - - -
April 2025 18 Fr Karfreitag - - -
April 2025 19 Sa - - -
April 2025 20 So Ostersonntag - - -
April 2025 21 Mo Ostermontag [17] - - -
April 2025 22 Di - - -
April 2025 23 Mi - - -
April 2025 24 Do - - -
April 2025 25 Fr - - -
April 2025 26 Sa - - -
April 2025 27 So - - -
April 2025 28 Mo [18] - - -
April 2025 29 Di - - -
April 2025 30 Mi - - -
Mai 2025 1 Do Maifeiertag - - -
Mai 2025 2 Fr - - -
Mai 2025 3 Sa - - -
Mai 2025 4 So - - -
Mai 2025 5 Mo [19] - - -
Mai 2025 6 Di - - -
Mai 2025 7 Mi - - -
Mai 2025 8 Do - - -
Mai 2025 9 Fr - - -
Mai 2025 10 Sa - - -
Mai 2025 11 So - - -
Mai 2025 12 Mo [20] - - -
Mai 2025 13 Di - - -
Mai 2025 14 Mi - - -
Mai 2025 15 Do - - -
Mai 2025 16 Fr - - -
Mai 2025 17 Sa - - -
Mai 2025 18 So - - -
Mai 2025 19 Mo [21] - - -
Mai 2025 20 Di - - -
Mai 2025 21 Mi - - -
Mai 2025 22 Do - - -
Mai 2025 23 Fr - - -
Mai 2025 24 Sa - - -
Mai 2025 25 So - - -
Mai 2025 26 Mo [22] - - -
Mai 2025 27 Di - - -
Mai 2025 28 Mi - - -
Mai 2025 29 Do Himmelfahrt - - -
Mai 2025 30 Fr - - -
Mai 2025 31 Sa - - -
Juni 2025 1 So - - -
Juni 2025 2 Mo [23] - - -
Juni 2025 3 Di - - -
Juni 2025 4 Mi - - -
Juni 2025 5 Do - - -
Juni 2025 6 Fr - - -
Juni 2025 7 Sa - - -
Juni 2025 8 So Pfingstsonntag - - -
Juni 2025 9 Mo Pfingstmontag [24] - - -
Juni 2025 10 Di - - -
Juni 2025 11 Mi - - -
Juni 2025 12 Do - - -
Juni 2025 13 Fr - - -
Juni 2025 14 Sa - - -
Juni 2025 15 So - - -
Juni 2025 16 Mo [25] - - -
Juni 2025 17 Di - - -
Juni 2025 18 Mi - - -
Juni 2025 19 Do Fronleichnam - - -
Juni 2025 20 Fr - - -
Juni 2025 21 Sa - - -
Juni 2025 22 So - - -
Juni 2025 23 Mo [26] - - -
Juni 2025 24 Di - - -
Juni 2025 25 Mi - - -
Juni 2025 26 Do - - -
Juni 2025 27 Fr - - -
Juni 2025 28 Sa - - -
Juni 2025 29 So - - -
Juni 2025 30 Mo [27] - - -
Juli 2025 1 Di - - -
Juli 2025 2 Mi - - -
Juli 2025 3 Do - - -
Juli 2025 4 Fr - - -
Juli 2025 5 Sa - - -
Juli 2025 6 So - - -
Juli 2025 7 Mo [28] - - -
Juli 2025 8 Di - - -
Juli 2025 9 Mi - - -
Juli 2025 10 Do - - -
Juli 2025 11 Fr - - -
Juli 2025 12 Sa - - -
Juli 2025 13 So - - -
Juli 2025 14 Mo [29] - - -
Juli 2025 15 Di - - -
Juli 2025 16 Mi - - -
Juli 2025 17 Do - - -
Juli 2025 18 Fr - - -
Juli 2025 19 Sa - - -
Juli 2025 20 So - - -
Juli 2025 21 Mo [30] - - -
Juli 2025 22 Di - - -
Juli 2025 23 Mi - - -
Juli 2025 24 Do - - -
Juli 2025 25 Fr - - -
Juli 2025 26 Sa - - -
Juli 2025 27 So - - -
Juli 2025 28 Mo [31] - - -
Juli 2025 29 Di - - -
Juli 2025 30 Mi - - -
Juli 2025 31 Do - - -
August 2025 1 Fr - - -
August 2025 2 Sa - - -
August 2025 3 So - - -
August 2025 4 Mo [32] - - -
August 2025 5 Di - - -
August 2025 6 Mi - - -
August 2025 7 Do - - -
August 2025 8 Fr - - -
August 2025 9 Sa - - -
August 2025 10 So - - -
August 2025 11 Mo [33] - - -
August 2025 12 Di - - -
August 2025 13 Mi - - -
August 2025 14 Do - - -
August 2025 15 Fr - - -
August 2025 16 Sa - - -
August 2025 17 So - - -
August 2025 18 Mo [34] - - -
August 2025 19 Di - - -
August 2025 20 Mi - - -
August 2025 21 Do - - -
August 2025 22 Fr - - -
August 2025 23 Sa - - -
August 2025 24 So - - -
August 2025 25 Mo [35] - - -
August 2025 26 Di - - -
August 2025 27 Mi - - -
August 2025 28 Do - - -
August 2025 29 Fr - - -
August 2025 30 Sa - - -
August 2025 31 So - - -
September 2025 1 Mo [36] - - -
September 2025 2 Di - - -
September 2025 3 Mi - - -
September 2025 4 Do - - -
September 2025 5 Fr - - -
September 2025 6 Sa - - -
September 2025 7 So - - -
September 2025 8 Mo [37] - - -
September 2025 9 Di - - -
September 2025 10 Mi - - -
September 2025 11 Do - - -
September 2025 12 Fr - - -
September 2025 13 Sa - - -
September 2025 14 So - - -
September 2025 15 Mo [38] - - -
September 2025 16 Di - - -
September 2025 17 Mi - - -
September 2025 18 Do - - -
September 2025 19 Fr - - -
September 2025 20 Sa - - -
September 2025 21 So - - -
September 2025 22 Mo [39] - - -
September 2025 23 Di - - -
September 2025 24 Mi - - -
September 2025 25 Do - - -
September 2025 26 Fr - - -
September 2025 27 Sa - - -
September 2025 28 So - - -
September 2025 29 Mo [40] - - -
September 2025 30 Di - - -
Oktober 2025 1 Mi - - -
Oktober 2025 2 Do - - -
Oktober 2025 3 Fr Tag der Deutschen Einheit - - -
Oktober 2025 4 Sa - - -
Oktober 2025 5 So - - -
Oktober 2025 6 Mo [41] - - -
Oktober 2025 7 Di - - -
Oktober 2025 8 Mi - - -
Oktober 2025 9 Do - - -
Oktober 2025 10 Fr - - -
Oktober 2025 11 Sa - - -
Oktober 2025 12 So - - -
Oktober 2025 13 Mo [42] - - -
Oktober 2025 14 Di - - -
Oktober 2025 15 Mi - - -
Oktober 2025 16 Do - - -
Oktober 2025 17 Fr - - -
Oktober 2025 18 Sa - - -
Oktober 2025 19 So - - -
Oktober 2025 20 Mo [43] - - -
Oktober 2025 21 Di - - -
Oktober 2025 22 Mi - - -
Oktober 2025 23 Do - - -
Oktober 2025 24 Fr - - -
Oktober 2025 25 Sa - - -
Oktober 2025 26 So - - -
Oktober 2025 27 Mo [44] - - -
Oktober 2025 28 Di - - -
Oktober 2025 29 Mi - - -
Oktober 2025 30 Do - - -
Oktober 2025 31 Fr - - -
November 2025 1 Sa Allerheiligen - - -
November 2025 2 So - - -
November 2025 3 Mo [45] - - -
November 2025 4 Di - - -
November 2025 5 Mi - - -
November 2025 6 Do - - -
November 2025 7 Fr - - -
November 2025 8 Sa - - -
November 2025 9 So - - -
November 2025 10 Mo [46] - - -
November 2025 11 Di - - -
November 2025 12 Mi - - -
November 2025 13 Do - - -
November 2025 14 Fr - - -
November 2025 15 Sa - - -
November 2025 16 So - - -
November 2025 17 Mo [47] - - -
November 2025 18 Di - - -
November 2025 19 Mi - - -
November 2025 20 Do - - -
November 2025 21 Fr - - -
November 2025 22 Sa - - -
November 2025 23 So - - -
November 2025 24 Mo [48] - - -
November 2025 25 Di - - -
November 2025 26 Mi - - -
November 2025 27 Do - - -
November 2025 28 Fr - - -
November 2025 29 Sa - - -
November 2025 30 So - - -
Dezember 2025 1 Mo [49] - - -
Dezember 2025 2 Di - - -
Dezember 2025 3 Mi - - -
Dezember 2025 4 Do - - -
Dezember 2025 5 Fr - - -
Dezember 2025 6 Sa - - -
Dezember 2025 7 So - - -
Dezember 2025 8 Mo [50] - - -
Dezember 2025 9 Di - - -
Dezember 2025 10 Mi - - -
Dezember 2025 11 Do - - -
Dezember 2025 12 Fr - - -
Dezember 2025 13 Sa - - -
Dezember 2025 14 So - - -
Dezember 2025 15 Mo [51] - - -
Dezember 2025 16 Di - - -
Dezember 2025 17 Mi - - -
Dezember 2025 18 Do - - -
Dezember 2025 19 Fr - - -
Dezember 2025 20 Sa - - -
Dezember 2025 21 So - - -
Dezember 2025 22 Mo [52] - - -
Dezember 2025 23 Di - - -
Dezember 2025 24 Mi - - -
Dezember 2025 25 Do 1. Weihnachtstag - - -
Dezember 2025 26 Fr 2. Weihnachtstag - - -
Dezember 2025 27 Sa - - -
Dezember 2025 28 So - - -
Dezember 2025 29 Mo [1] - - -
Dezember 2025 30 Di - - -
Dezember 2025 31 Mi - - -
2026